Algemene voorwaarden

INLEIDING
Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Kadee bvba / Jumpking Benelux, BE 0447.559.285, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Donk 26 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van Kadee : http://www.jumpking-trampolines.be; hierna genoemd "de Gebruiker".
De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in het grondgebied België, Nederland en Luxemburg.

ARTIKEL 1 : VOORWERP
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch, Nederlands en Luxemburgs grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Kadee en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.
Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.

ARTIKEL 2 : BESTELLING
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Kadee verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft Kadee het recht om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 3 : LEVERING
De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren (aan huis of op het adres van een derde) of afhalen in onze winkel (Donk 26, 2360 Oud-Turnhout).
Kadee / Jumpking Benelux verbindt zich ertoe de bestelde artikelen op de afgesproken leveringsdag te leveren. Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd.
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur gemeld te worden op het nummer 0800/95.490. Het betreffende artikel moet ons teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakje. Er moet een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden.

ARTIKEL 4 : BETAALWIJZEN
Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze tussen volgende betaalwijzen : (alle betaalwijzen zijn volledig beveiligd : de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd.)
1) Met uw BANKKAART
U noteert het nummer van uw Visa of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling.
2) Via OVERSCHRIJVING, 14 dagen na ontvangst van uw pakje
De verkoop is definitief na een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering.
In geval van het niet of niet tijdig betalen van de factuur op de vervaldag, wordt het geheel van de aan Kadee / Jumpking Benelux verschuldigde bedragen van ambtswege opeisbaar.
Het verschuldigde bedrag zal van ambtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 12% per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 40 euro. De schuldenaar is tevens verplicht tot het betalen van alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waartoe de inning van een onbetaalde rekening aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 120 euro.
3) Bij AFHALING. In ons afhaalpunt kan u betalen met bancontact, kredietkaart of contant geld.
4) ONDER REMBOURS bij levering
Indien u kiest voor een levering aan huis, kan u in contant geld betalen aan de chauffeur. Briefjes van 500€ worden niet aanvaard.

ARTIKEL 5 : TARIEVEN
De prijzen van de artikelen zijn geldig tot het einde van het lopende jaar. Kadee / Jumpking Benelux behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 6 : HANDTEKENING EN BEWIJS
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.
De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

ARTIKEL 7 : AANSPRAKELIJKHEID
Kadee / Jumpking Benelux heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
Kadee / Jumpking Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
Kadee / Jumpking Benelux garandeert dat de elementen, services en functies die ter beschikking van de gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden conform de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Kadee / Jumpking Benelux gebruikt worden de rechten van derden respecteren en in elk geval legaal gebruikt worden.

Kadee / Jumpking Benelux heeft het recht om inhoud toe te voegen of te schrappen van de website. Dus heeft Kadee / Jumpking Benelux het recht om op om het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de consument daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Dit is het geval bij bijvoorbeeld, onderhoud van de website of belangrijke wijzigingen van de service of functies. Kadee / Jumpking Benelux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website, voor om het even welke reden.
De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Kadee / Jumpking Benelux is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.
Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de verwerkings- en beheerskosten, is betaald.

ARTIKEL 8 : BESCHERMING PRIVACY
Kadee / Jumpking Benelux behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Kadee / Jumpking Benelux.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.
Hiervoor kan u schrijven naar Kadee / Jumpking Benelux, Donk 26, 2360 Oud-Turnhout (klantendienst), met duidelijke vermelding van uw gegevens.
Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be)

ARTIKEL 9 : INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle onderdelen van de site www.jumpking-trampolines.be, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom.
Zij zijn de exclusieve eigendom van Kadee / Jumpking Benelux.
De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud … die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Kadee / Jumpking Benelux en/of derden, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.

ARTIKEL 10 : NIETIGHEID
De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

ARTIKEL 11 : DUUR
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Kadee / Jumpking Benelux online aangeboden worden.

ARTIKEL 12 : BEWIJS
De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Kadee / Jumpking Benelux of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 13 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 14 : DIVERSE BEPALINGEN
"De door Kadee / Jumpking Benelux verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Kadee / Jumpking Benelux en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

ARTIKEL 15 : TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Brusselse arrondissement.

ARTIKEL 16: ANNULEREN & RETOURNEREN
De Gebruiker heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Gebruiker heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De Gebruiker krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de Gebruiker naar de webwinkel zijn voor rekening van de Gebruiker. Indien de Gebruiker gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan KADEE / JUMPKING BENELUX geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de Gebruiker contact opnemen met Kadee / Jumpking Benelux via [email protected] KADEE / JUMPKING BENELUX zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »